Opće odredbe

Tvrtka Modul Plus d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni http://fm.croatienrealestate.com/, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se odnosi na aplikaciju online upravljanja nekretninom.

UPRAVITELJ NEKRETNINA je aplikacija s pomoću koje se dolazi do online interakcije između UPRAVITELJA ZGRADE, PREDSTAVNIKA STANARA I SUVLASNIKA PROSTORA ZGRADE (stan, garaža, poslovni prostor, posebni prostori).
Definicije

Ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, riječi te izrazi u ovim Općim uvjetima imati će značenja koja su im sučelice dodijeljena:

·         „Internet stranica“ označava kolekciju internetskih resursa - HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa kojima se pristupa preko internetske domene koju je registriralo Društvo i time steklo pravo koristiti takvu internetsku domenu;

·         „Internet aplikacija“ označava računalni program čiji je vlasnik Društvo ili kojeg Društvo ima pravo upotrebljavati te ga učiniti dostupnim (u cijelosti i/ili djelomično te bez obzira na pravnu osnovu) na Internet stranici u svrhu nuđenja usluga koje Društvo pruža na tržištu ili u bilo koju drugu svrhu;

·         „Društvo“ označava tvrtku Modul Plus d.o.o. sa sjedištem u Medulinu, Burle 73/a, MBS__________, OIB 10296849179;

·         „Korisnik“ označava svaku osobu koja pristupi Internet stranici;

·         „Korisnik aplikacije“ označava osobu kojoj je Društvo omogućilo korištenje Internet aplikacije kao i osoba koja pristupa Internet aplikaciji na temelju odobrenja osobe kojoj je Društvo omogućilo korištenje Internet aplikacije;

·         „Korisnički podaci“ predstavljaju korisničko ime i zaporku koja omogućuje Korisniku aplikacije registraciju na
Internet aplikaciju i korištenje usluga Društva;

·         „Naknade”

Za odobravanje upotrebe aplikacije i upraviteljeve troškove  (troškovi obrade zahtjeva, administrativne i dr. radnje) te obavljanje ostalih usluga u

poslovima upravljanja – korisnike usluge upravljanja , obračunava i naplaćuje naknade, u visini i na način utvrđen

Odlukom o naknadama Upravitelja stambenim zgradama. (10 % deset posto od obračunate pričuve )

·         „Predstavnik stanara”

je osoba koja je izabrana sa strane od suvlasnika zgrade (50% +1M2  suvlasničkih udjela)

·         „Suvlasnik nekretnine”

Suvlasnik posebnih dijelova zgrade, njihovih (su)vlasnika, postotak u kojem određeni posebni dio zgrade sudjeluje u odnosu na čitavu zgradu, sa potpisima svih suvlasnika, sadržan je u Aplikaciji Svi suvlasnici zgrade    koji čini sastavni dio ugovora o upravljanju.

 

Te je osoba koja koristi usluge stranice

·         “Stambena zgrada (SZ)”

·         “Sredstva zajedničke pričuve (SZP)”

·         “Transakcijski račun sredstava zajedničke pričuve “

·         “Kućni red”

·         “Godišnji program”

 

·         “Etalonska cijena građenja “

utvrđeni iznos od 6.000,00 kuna po m² korisne površine stana .

·       

·         “Visina pričuve"

 

Po  Zakon o vlasništvu i drugim starnim pravima članak 380.2.stavak suvlasnici su dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara

0,54% vrijednosti njihova posebnoga dijela, godišnje.

·         „Upravitelj zgrade”

je tvrtka Modul Plus d.o.o.

·         „Ugovor o upravljanju”

Je ugovor između upravitelja i suvlasnika a potpisuje ga u ime suvlasnika Predstavnik suvlasnika , temeljem nadpolovične odluke suvlasnika SZ

·         „Međuvlasnički ugovor”

Na temelju članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96) suvlasnici stambene zgrade sklapaju MEĐUVLASNIČKI UGOVOR

Ovim ugovorom uređuju se uzajamni odnosi suvlasnika zgrade u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade.

·         „Odluke suvlasnika”

suvlasnici stambenih zgrada – donose u skladu

sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odluku suvlasnika koji raspolažu s više od 50%(pedeset posto) ukupne površine svih posebnih dijelova ili 60% (šezdeset posto)  ukupne površine svih posebnih dijelova nekretnine  u slučaju za odobravanje kredita  i za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te na temelju odluke donesene od strane svih suvlasnika za odobravanje kredita

za poboljšanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade. Klijenta-korisnika kredita u ugovoru o kreditu zastupa predstavnik

Klijenta-korisnika kredita temeljem punomoći date u odluci/suglasnosti/ovlaštenju Klijenta – korisnika kredita.

Svaki od suvlasnika zgrade koji čine Klijenta-korisnika kredita odgovaraju kao solidarni dužnici za sve obveze Klijenta -

Korisnika kredita prema Banci, pod istim uvjetima i bez odstupanja.

 

•„Prilog međuvlasničkog ugovora“- odluke suvlasnika donešene natpolovičnom većinom. Sastavni dio međuvlasničkog ugovora.

 

·         „Opći uvjeti“ označava ove opće uvjete te sve njegove buduće izmjene i dopune.

Ukoliko je nekoj riječi ili izrazu dodijeljeno posebno značenje, ostali gramatički oblici te riječi ili izraza imaju odgovarajuće značenje.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice
http://fm.croatienrealestate.com/  Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice http://fm.croatienrealestate.com/u skladu s njima. Pravo Korištenja internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Modul Plus d.o.o. te prihvaća da tvrtka Modul Plus d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.


Tvrtka Modul Plus d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Modul Plus d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Modul Plus d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica ekupi.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Modul Plus d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Tvrtka Modul Plus d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u uz otkazni rok definiran ugovorom o upravljanju. Tvrtka Modul Plus d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Modul Plus d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Sjedište tvrtke Modul Plus d.o.o. je u Medulinu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Pazinu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Jezik

Jezik komunikacije na http://fm.croatienrealestate.com/ je hrvatski književni jezik.

Pravo pristupa i korištenje intenet aplikacije te ograničenje u pristupu i korištenju internet aplikacije

Pravo pristupa i korištenja Internet aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije.

Tvrtka Modul Plus d.o.o. ima diskrecijsko pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, (i) odbiti zahtjev Korisnika za prijavu u sustav Internet aplikacije te (ii) odbiti prijavu Korisnika za korištenje bilo koje (a) usluge koja se nudi na Internet stranici ili (b) Internet aplikacije kada je prijava preduvjet korištenja usluge, odnosno Internet aplikacije.

Posebnosti u svezi s načinom korištenja internet stranice i aplikacije

Korisnik aplikacije se obvezuje da će Internet aplikaciju koristiti isključivo i jedino u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta
te sukladno uvjetima i odredbama koje se odnose na Internet aplikaciju koju koristi (u slučaju da takvi uvjeti postoje).

Korisnik aplikacije se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) (i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), (ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Internet aplikaciju ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije), (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) drugim Korisnicima aplikacije ili (iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet aplikaciju ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio Internet aplikacije) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu koristiti isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta. Samim pristupom na Internet stranicu, smatrat će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Podaci koje ustupa korisnik aplikacije

Korisnik aplikacije dužan je podatke potrebne za korištenje Internet aplikacije unijeti točno i u cijelosti.

Korisnik aplikacije je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u Internet aplikaciju radi njezinog korištenja.

Korisnik aplikacije dužan je Korisničke podatke čuvati kao povjerljive podatke.

Sigurnost korištenja i sigurnost podataka

Tvrtka Modul Plus d.o.o. će koristiti takvu vrstu programske zaštite, odnosno podrške koja će bilježiti svako korištenje Internet stranice i Internet aplikacije te će u skladu sa svojim tehnološkim mogućnostima pružati zaštitu od neovlaštenog korištenja (i) resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa) koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije te (ii) Internet stranice i Internet aplikacije.

Imajući u vidu da je Internet javno dostupna podatkovna mreža te da postoje osobe koje posjeduju takva stručna znanja i vještine pomoću kojih, usprkos sofisticiranim mjerama zaštite koje se primjenjuju, a koristeći pritom Internet ili kakvu drugu mrežu, uređaj ili resurs mogu izvršiti različite neovlaštene i protupravne radnje/djela u odnosu na Internet stranicu, internet resurse objavljene na Internet stranici, Internet aplikaciju, itd., tvrtka Modul Plus d.o.o. ne može jamčiti Korisnicima i Korisnicima aplikacije sigurnost i funkcionalnost Internet resursa kao i sigurnost i funkcionalnost Internet stranice i Internet aplikacije. Stoga, svaki Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije koristi Internet stranicu, odnosno Internet aplikaciju na svoju vlastitu odgovornost.

Sukladno članku 6.2 ovih Općih uvjeta, Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, gubitak financijskih ili bilo kakvih drugih podataka, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio Korisniku ili Korisniku aplikacije zbog (i) neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja resursa koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije od strane trećih osoba, (ii) neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja Internet stranice ili Internet aplikacije od strane trećih osoba ili zbog (iii) nefunkcionalnosti Internet stranice ili Internet aplikacije.


Registracija korisnika aplikacije

Svaki Korisnik FM aplikacije će prilikom inicijalne prijave u sustav Internet aplikacije zaprimiti računalno generirane Korisničke podatke koje će isključivo on znati i koji služe isključivo za korištenje Internet aplikacije i s tim u vezi usluga tvrtke Modul Plus d.o.o. te za pristup pojedinim personaliziranim sadržajima.

Ako Korisnik aplikacije posumnja u neovlašteno korištenje svojih Korisničkih podataka obvezan je o tome odmah obavijestiti tvrtku Modul Plus d.o.o. te promijeniti svoju zaporku.

Prijavom u sustav Internet aplikacije, smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Opće uvjete koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Svi sadržaji, materijali, skripte te ostali internetski resursi objavljeni na Internet stranici tvrtke Modul Plus d.o.o. vlasništvo su tvrtke Modul Plus d.o.o. i smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.

Niti jedan internetski resurs (HTML dokument, multimedijski sadržaj, podatak, skripta, itd) koji se nalazi na Internet stranici ili Internet aplikaciji se ne smije mijenjati, kopirati, umnožavati, distribuirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti (u cijelosti ili djelomično i bez obzira na tehnički, tehnološki, elektronički ili kakav drugačiji način korištenja) bez prethodno pisanog odobrenja Društva.

Društvo zadržava pravo promjene bilo kojih internetskih resursa (HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika ili Korisnika aplikacije.

Autorska prava

Pojedini internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi, itd.) objavljeni na Internet stranici i Internet aplikaciji predstavljaju predmet autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanog odobrenja Društva bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskog prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg internetskog resursa koji je objavljen na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

Uporaba internetskih resursa na stranim jezicima

Moguće je da pojedini internetski resursi budu objavljeni na Internet stranici ili Internet aplikaciji na kojem od stranih jezika. Ukoliko neki internetski resurs bude objavljen na stranom jeziku i na hrvatskom jeziku, hrvatska inačica takvog internetskog resursa koji je objavljen na stranom jeziku bit će mjerodavna za bilo kakva tumačenja.

 

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor o upravljanju koji Krajnji korisnik  sklapa s tvrtkom Modul Plus d.o.o. za on line upravljanje nekretninom je ugovor sa slijedećim odredbama.

Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stavrnim pravima ugovor o upravljanju može se raskinuti uz Zakonom propisani zakonski rok.